SNS-HDR

Galeria

Porównanie wersji

Instrukcja

Lista zmian

Zakup licencji

Forum
Interfejs użytkownika
Obrazy źródłowe
Tworzenie obrazu HDR
Podgląd obrazu
Zestawy parametrów
Parametry
Maski
Zapis obrazu
Przetwarzanie wsadowe

Download SNS-HDR Pro Demo

Download SNS-HDR Lite
Przetwarzanie wsadowe

Moduł przetwarzania wsadowego pozwala automatycznie przetwarzać wiele zdjęć w oparciu o skonfigurowane ustawienia. Aby otworzyć okno konfiguracyjne modułu przetwarzania wsadowego należy kliknąć ikonkę , zlokalizowaną na pasku narzędzi.


 

Parametry konfiguracyjne zgrupowane są w trzech sekcjach parametrów: obrazów źródłowych, obrazów docelowych i przetwarzania.

 

Parametry obrazów źródłowych

 • Katalog źródłowy

  Określa lokalizację w której przechowywane są obrazy źródłowe.
   
 • Format obrazu

  Określa format w jakim zapisane są obrazy źródłowe.
   
 • Ilość ekspozycji

  Określa ilość ekspozycji z których będzie składał się jeden obraz HDR. Jeżeli wybrana zostanie opcja "Wszystkie" to utworzony zostanie jeden obraz HDR złożony ze wszystkich obrazów przechowywanych w katalogu obrazów źródłowych.

  Program wyświetli błąd w przypadku gdy ilość obrazów w katalogu źródłowym nie będzie wielokrotnością liczby wskazywanej przez ten parametr.
   
 • Redukcja rozmiaru

  Określa stopień redukcji rozmiaru obrazów źródłowych. Ustawienie redukcji rozmiaru jest zalecane, gdy obrazy docelowe mogą być mniejsze od obrazów źródłowych a kluczowy jest czas przetwarzania.
   
 • Profil kolorów

  Opcja dostępna dla obrazów zapisanych w formatach RAW, OpenEXR oraz Radiance HDR. W przypadku obrazów RAW określa do jakiej przestrzeni kolorów zdekodowany zostanie obraz RAW. W przypadku obrazów zapisanych w formatach OpenEXR oraz Radiance HDR, określa w jakiej przestrzeni kolorów zapisano obrazy źródłowe.
   
 • Wyrównywanie obrazów

  Określa czy ekspozycje źródłowe zostaną automatycznie wyrównane. Opcja aktywna tylko w przypadku tworzenia obrazów z wielu ekspozycji.
   
 • Redukcja duchów

  Określa czy wykonywana będzie redukcja przesunięć obiektów w poszczególnych ekspozycjach. Przesunięcia obiektów redukowane są począwszy od najjaśniejszej ekspozycji obrazu, co pozytywnie wpływa na redukcję szumu w obrazie docelowym. Opcja aktywna tylko w przypadku tworzenia obrazu z wielu ekspozycji.
   
 • Automatyczna luminacja

  Określa czy program ma rozciągać histogram obrazu w celu optymalnego wypełnienia całego dostępnego zakresu tonalnego. Opcja zalecana dla większości obrazów. Niezalecana dla obrazów, które są częścią większego obrazu, np. panoramy.
   
 • Tryb panoramy 360°

  Określa czy program ma uwzględniać zawijanie krawędzi obrazu. Opcja powoduje, że obraz prezentowany w widoku 360°, nie będzie posiadał widocznych miejsce łączenia.
   

 

Parametry obrazów docelowych

 • Ścieżka - podkatalog w katalogu źródłowym

  Gdy opcja ta jest zaznaczona katalog na obrazy docelowe zostanie utworzony w katalogu z plikami źródłowymi. Gdy dodatkowo zaznaczona zostanie opcja "Zmień nazwę jeżeli istnieje" to w przypadku gdy w katalogu z obrazami źródłowymi będzie już istniał katalog dla obrazów docelowych, zostanie utworzony nowy, pod zmienioną nazwą.
   
 • Ścieżka - inna lokalizacja

  Określa lokalizację w której zapisane zostaną obrazy docelowe.
   
 • Nazwa pliku - bazująca na nazwach plików źródłowych

  Nazwy plików obrazów docelowych powstaną w oparciu o nazwy plików obrazów źródłowych.
   
 • Nazwa pliku - numer przetwarzanej serii

  Nazwami plików docelowych będą kolejne liczby.
   
 • Format obrazu

  Określa format/formaty w jakim zapisane zostaną obrazy docelowe. Dostępne formaty to JPEG, TIFF, SNS, oraz kombinacje formatów JPEG i TIFF z SNS. Kombinacje pozwalają zapisać obraz w dwóch formatach, co może być przydatne, gdyż format SNS pozwala na późniejszą reedycję przetworzonych obrazów.
   
 • Jakość

  Opcja dostępna tylko dla formatu JPEG, pozwala określić jakość zapisywanych zdjęć.
   
 • Zapis danych EXIF

  Określa czy w obrazach docelowych zapisane zostaną dane EXIF odczytane z obrazów źródłowych.
   
 • Zapis danych GPS

  Określa czy w obrazach docelowych zostanie zapisana informacja o geolokalizacji (o ile taka istnieje).
   
 • Konwersja do sRGB

  Określa czy przestrzeń kolorów obrazów docelowych ma zostać skonwertowana do przestrzeni sRGB.
   

 

Parametry docelowe

 • Tryb półautomatyczny

  Każdy obraz po przetworzeniu zostanie wyświetlony w edytorze programu, co pozwala dokonać w obrazie indywidualnych zmian. Kliknięcie ikonki na pasku narzędzi powoduje zapis bieżącego obrazu i wyświetlenie kolejnego.
   
 • Tryb automatyczny

  Wszystkie obrazy zostaną przetworzone automatycznie w tle.
   
 • Preset

  Określa zestawy ustawień, które zostaną użyte do przetworzenia zdjęć. Opcja "Bieżące ustawienia" określa, czy w przetwarzaniu użyty zostanie bieżący zestaw parametrów, pobrany z edytora. Opcja ta pozwala użyć dowolnych ustawień parametrów, bez potrzeby tworzenia lub modyfikacji istniejących zestawów.

  Możliwy jest także wybór dowolnej ilości zapisanych zestawów. W przypadku wybrania więcej niż jednego zestawu, obraz docelowy zostanie zapisany w tylu wariantach, ile zestawów zostało zaznaczonych.
   

Przetwarzanie rozpoczyna sie po naciśnięciu przycisku [Start]. Aktualny postęp przetwarzania wyświetlany jest na pasku postępu w oknie konfiguracyjnym modułu przetwarzania wsadowego, lub na pasku narzędzi głównego okna aplikacji.


 

Przetwarzanie można zatrzymać klikając przycisk [Stop] w oknie konfiguracyjnym modułu przetwarzania wsadowego, lub klikając ikonkę na pasku narzędzi głównego okna aplikacji.

Gdy proces zakończy pracę wyświetlone zostanie okno z podsumowaniem.


 
‹‹ Zapis obrazu
SNS-HDR Galeria Porównanie wersji Instrukcja Lista zmian Zakup licencji Forum